Recyclage en reiniging van bouwmaterialen

Gedreven door het principe van Blue Technology heeft Carmans BT zich gespecialiseerd in het recycleren en reinigen van alle mogelijke verontreinigde gronden en afvalstoffen. In 2005 zijn we gestart met een grondreinigingscentrum waar we verontreinigde gronden en afvalstoffen verwerken door deze te reinigen tot een gerecycleerde secundaire grondstof. Die halen zelfs de kwaliteit van primaire stoffen. Op die manier creëren we een gesloten systeem, waarbij we maximaal inzetten op recyclage en hernieuwbare energie.

Grondreiniging

Biologisch

Het basisprincipe van de biologische grondreiniging is aanwezige minerale olie in vervuilde grond om te zetten in onschadelijke stoffen, zoals water en CO2. Meestal zijn deze verontreinigde gronden afkomstig van tankstations, oliedepots, lekkende stookolietanks, rampen, ...

Fysisch/chemisch

Bij fysico-chemische grondreiniging splitsen we een bodem door speciale opeenvolgende technieken, bekend vanuit de mijnbouw, op in verschillende fracties om sterk verontreinigd slib en organisch materiaal uit de grondpartij af te voeren en te storten. De andere bekomen fracties kunnen we hergebruiken als secundaire bouwstoffen.

Deze techniek is geschikt voor zanderige tot leemachtige gronden die verontreinigd zijn met zware oliesoorten (bv. afvalolie, motorolie, hydraulische olie), zware metalen (galvanische industrie), PAK’s (wegeniswerken, gasfabrieken) en chloorhoudende producten (bv. droogkuisproducten, PCB’s). Diverse minerale afvalstromen zoals veegzand, rioolslib, kolkenslib en carwashslib worden ook via deze techniek gerecycleerd tot herbruikbare materialen.

Thermisch

Sterk verontreinigde gronden die we niet op biologische of fysico/chemische wijze kunnen reinigen, worden d.m.v. thermische reinigingstechnieken verwerkt. Op voorwaarde dat de verontreiniging door opwarming in de gasfase kan omgezet worden. Typische verontreinigingen: zware motorolie, PAK’s, en zwaar metaal zoals kwik.

Carmans BT

Zoek je een ervaren partner...

...voor grondreiniging of voor de recyclage van jouw afvalstoffen of vervuilde grond?

Contacteer Carmans voor een offerte

Afvalstoffenverwerking

Je kan diverse verontreinigde minerale afvalstromen aanleveren bij Carmans: veegvuil, rioolslib, kolkenzand, carwashslib, filterzand, zand van zandvangers, zand van olie-waterafscheiders, ... Deze worden eveneens d.m.v. reinigingstechnieken omgezet in secundaire grondstoffen mét certificaat. 

Afvalstoffenverwerking

Zonne- en windenergie

Blue Technology betekent ook hernieuwbare energie maximaal inzetten. Carmans doet dit zowel met wind- als zonne-energie. Zo hebben we voor 2,2 MWatt aan geïnstalleerd vermogen zonne-energie en voor 6,15 MWatt aan geïnstalleerd vermogen windenergie. Het resultaat is een jaarlijkse vermindering van onze CO2-uitstoot met 14.000 ton. Ter vergelijking: zo’n 10.000 gezinnen kunnen hier jaarlijks 15.000 km mee rijden met de auto.

Een mooi voorbeeld van zo’n economisch en ecologisch eindproduct zijn onze BLUEBLOCKS. Deze betonblokken worden geproduceerd met hernieuwbare energie en bestaan uit gerecycleerde secundaire grondstoffen.